γυῖον + μόνος

Validation

No

Last modification

Wed, 05/03/2023 - 14:05

Word-form

γυμνός

Transliteration (Word)

gumnos

Transliteration (Etymon)

guion + monos

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Gudianum, gamma, p. 325

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965): 1:1-293; 2:294-580.

Quotation

Γυμνός· ὁ ἄνευ ἱματίων. ὥσπερ παρὰ τὸ σκύζω σκυμνός καὶ σέβω σεμνός, οὕτως καὶ παρὰ τὸ κύπτω κυμνός καὶ γυμνός· ὁ γὰρ τοιοῦτος κύπτει κρύβων τὰ αἰδοῖα ὑπὸ αἰδοῦς. ἢ παρὰ τὸ γυῖα μόνα ἔχειν

κύπτω

Validation

No

Last modification

Wed, 05/03/2023 - 13:30

Word-form

γυμνός

Transliteration (Word)

gumnos

Transliteration (Etymon)

kuptō

Author

Etym. Parvum

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

kappa 13

Ed.

R. Pintaudi, Etymologicum parvum quod vocatur [Testi e documenti per lo studio dell'antichità 42. Milan: Istituto Editoriale Cisalpino, 1973]

Quotation

Κύπτω· παρὰ τὸ γυῖον, ὃ σημαίνει τὸ μέλος· καὶ γίνεται γύπτω καὶ κύπτω· καὶ τί μετέχει; οἱ γὰρ γυμνοί, κύπτοντες, τὰ ἑαυτῶν μόρια συγκαλύπτουσι