ἵστημι

Validation

No

Last modification

Tue, 02/21/2023 - 11:12

Word-form

στίζω

Transliteration (Word)

stizō

Transliteration (Etymon)

histēmi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 21

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, sigma, p. 149

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Στίζω· παρὰ τὸ στῶ στίζω. τὸ τὸν διακεχυμένον καὶ πεπλανημένον λόγον στῆσαι. ὁ δὲ Φιλόξενός φησιν ἐν τῷ Περὶ μονοσυλλάβων ῥημάτων, <ὅτι> στίζειν ἐστὶ τὸ τῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει φορᾶς στάσιν ποιεῖν †στίζειν λέγομεν†· ἀπὸ τοῦ στίζω στιγμή.