εὖ + χέω

Validation

Yes

Word-form

εὐχή

Transliteration (Word)

eukhē

Transliteration (Etymon)

eu + kheō

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Odysseam 2, 29

Ed.

G. Stallbaum, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Odysseam, 2 vols. in 1, Leipzig: Weigel, 1:1825; 2:1826

Quotation

Δῆλον δὲ ὡς ἡ εὐχὴ καὶ τὸ εὔχεσθαι παρὰ τὸ εὖ χέειν ἤτοι ῥέειν λόγους γίνεται, ἢ μᾶλλον παρὰ 
τὸ ἔχεσθαι τοῦ εὖ ἤτοι τοῦ ἀρίστου. τοιοῦτον γὰρ ἡ πρὸς τὸ θεῖον ἀνάτασις δι’ εὐχῆς. δύναται δὲ 
εἶναι εὐχὴ καὶ ἀπὸ τοῦ εὖ ἔχειν

εὖ + ἔχω

Validation

Yes

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:30

Word-form

εὐχή

Transliteration (Word)

eukhē

Transliteration (Etymon)

eu + ekhō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, epsilon, p. 53

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Εὐχή. ἡ τοῦ εὖ ἔχειν αἴτησις