ἵημι

Validation

No

Last modification

Wed, 02/22/2023 - 10:52

Word-form

ἰάλεμος

Transliteration (Word)

ialemos

Transliteration (Etymon)

hiēmi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 8

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

[Etymologicum Genuinum AB]

Ref.

fr. 8

Ed.

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Quotation

Ἰάλεμος· ... γέγονε δὲ ἀμφότερα οὕτως. ἔστιν ἵημι, ἐκ τούτου γίνεται ἴηος, ἐκ τοῦ ἴηος γίνεται ἰήεμος διὰ τοῦ ε κατὰ τὴν παραλήγουσαν· εἶτα κατὰ τροπὴν τοῦ η εἰς α ἰάεμος καὶ πλεονασμῷ τοῦ λ ἰάλεμος ἐπὶ τοῦ θρήνου. καὶ ἰηλεμίσαι ἐπὶ τοῦ θρηνῆσαι, ὡς παρὰ Καλλιμάχῳ (fr. 383, 16 Pf.), οἷον „εἰδυῖαι  φάλιον ταῦρον ἰηλεμίσαι“. οὕτως Φιλόξενος Περὶ μονοσυλλάβων, ὥς φησιν Ὠρίων.