βαίνω

Validation

No

Last modification

Tue, 03/14/2023 - 21:47

Word-form

βάθρον

Transliteration (Word)

bathron

Transliteration (Etymon)

bainō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *59

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, beta, 37

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Bάθρον· παρὰ τὸ βῶ, τὸ βαίνω, γίνεται παράγωγον βῆμι καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν βίβημι, ἔνθεν τὸ „ἤϊε μακρὰ βιβάς“ (Il. 7.213), βάτρον τι γίνεται ῥηματικὸν ὄνομα· καὶ τροπῇ τοῦ τ εἰς θ δι’ εὐφωνίαν βάθρον, ἐφ’ ᾧ ἐστι βαίνειν.