ἕρμα

Validation

No

Last modification

Sat, 10/22/2022 - 19:00

Word-form

δέρμα

Transliteration (Word)

derma

Transliteration (Etymon)

herma

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 159

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

Τὸ δέρμα δ’ ἕρμα σαρκὸς ἀσθενοῦς, δέρος.

δέω

Validation

Yes

Last modification

Sun, 11/07/2021 - 14:00

Word-form

δέρμα

Transliteration (Word)

derma

Transliteration (Etymon)

deō

Author

Meletius

Century

7/9 AD

Source

Idem

Ref.

De natura hominis p. 132

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 3, Oxford, 1836

Quotation

Τὸ δὲ δέρμα ὥσπερ τέρμα τοῦ σώματος, ἔξωθεν ἐπιβέβλη
ται παντὶ τῷ σώματι· ἢ οἷον δέρμα, τὸ συνισχηκὸς τὸ σῶμα καὶ συνδεσμοῦν· ἢ οἷον δέρμα, παρὰ τὸ ἀποδέρεσθαι ὡς ἐπὶ τῶν ζώων· ἢ οἷον δέμας, διὰ τὸ καὶ τὸ σῶμα οὕτως καλεῖσθαι, ὅτι δεσμός ἐστι τῆς ψυχῆς

δέρω

Validation

Yes

Last modification

Sun, 11/07/2021 - 14:00

Word-form

δέρμα

Transliteration (Word)

derma

Transliteration (Etymon)

derō

Author

Ps-Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Partitiones p. 18

Ed.

J.F. Boissonade, Herodiani partitiones, London, 1819

Quotation

δέρω, τὸ ἐκδέρω, ὅθεν καὶ δέρμα

τέρμα

Validation

Yes

Last modification

Sun, 11/07/2021 - 14:00

Word-form

δέρματα

Transliteration (Word)

derma

Transliteration (Etymon)

terma

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, delta, p. 45

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Δέρματα. κατὰ μετάθεσιν τοῦ τ εἰς δ, ὡσπερεὶ τέρμα τοῦ σώματος. ἔξωθεν γὰρ ἐπιβέβληται παντὶ τῷ συνεστηκότι σώματι