δέω

Validation

Yes

Last modification

Sun, 11/07/2021 - 14:00

Word-form

δέρμα

Transliteration (Word)

derma

Transliteration (Etymon)

deō

Author

Meletius

Century

7/9 AD

Source

Idem

Ref.

De natura hominis p. 132

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 3, Oxford, 1836

Quotation

Τὸ δὲ δέρμα ὥσπερ τέρμα τοῦ σώματος, ἔξωθεν ἐπιβέβλη
ται παντὶ τῷ σώματι· ἢ οἷον δέρμα, τὸ συνισχηκὸς τὸ σῶμα καὶ συνδεσμοῦν· ἢ οἷον δέρμα, παρὰ τὸ ἀποδέρεσθαι ὡς ἐπὶ τῶν ζώων· ἢ οἷον δέμας, διὰ τὸ καὶ τὸ σῶμα οὕτως καλεῖσθαι, ὅτι δεσμός ἐστι τῆς ψυχῆς

δέρω

Validation

Yes

Last modification

Sun, 11/07/2021 - 14:00

Word-form

δέρμα

Transliteration (Word)

derma

Transliteration (Etymon)

derō

Author

Ps-Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Partitiones p. 18

Ed.

J.F. Boissonade, Herodiani partitiones, London, 1819

Quotation

δέρω, τὸ ἐκδέρω, ὅθεν καὶ δέρμα

τέρμα

Validation

Yes

Last modification

Sun, 11/07/2021 - 14:00

Word-form

δέρματα

Transliteration (Word)

derma

Transliteration (Etymon)

terma

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, delta, p. 45

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Δέρματα. κατὰ μετάθεσιν τοῦ τ εἰς δ, ὡσπερεὶ τέρμα τοῦ σώματος. ἔξωθεν γὰρ ἐπιβέβληται παντὶ τῷ συνεστηκότι σώματι