χωρέω

Validation

No

Last modification

Tue, 04/18/2023 - 15:41

Word-form

χηλός

Transliteration (Word)

khēlos

Transliteration (Etymon)

khōreō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *203

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, khi, p. 164

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Χηλός· τὸ κιβώτιον. χῶ χήσω χηλός, ὡς παρὰ τὸ βῶ βήσω βηλός· χηλὸς δὲ ἡ χωροῦσα ἕκαστον τῶν ἐντιθεμένων.