ῥώννυμι

Validation

No

Last modification

Sat, 04/08/2023 - 19:52

Word-form

ῥῶσις

Transliteration (Word)

rhōsis

Transliteration (Etymon)

rhōnnumi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *48

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, rho, p. 21

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Ἄρρωστος· παρὰ τὸ ῥῶ, ὃ δηλοῖ τὸ ὑγιαίνω, οὗ ὁ μέλλων ῥώσω καὶ ὄνομα ῥῶσις. {καὶ} παρὰ τὸ ῥῶ καὶ τὸ „τεύχεσιν ἐρρώσαντο“ (ω 69)· παρέπεται γὰρ τοῖς ὑγιαίνουσιν καὶ τὸ ὁρμᾶν. δύναται δὲ καὶ παρὰ τὸ ῥώω, οὗ ὁ μέλλων ῥώσω.