γένος

Validation

Yes

Last modification

Sat, 10/22/2022 - 19:00

Word-form

γένυς

Transliteration (Word)

genus

Transliteration (Etymon)

genos

Author

Meletius

Century

9 AD?

Source

Idem

Ref.

De natura hominis p. 74

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 3, Oxford, 1836

Quotation

γένυς δὲ λέγεται ἐκ τοῦ
 τὰ γένη διαχωρίζειν τῶν ἀῤῥένων καὶ τῶν θηλειῶν, καὶ τελείων 
καὶ ἀτελῶν· ἢ ὅτι γεννᾶ ὀδόντας καὶ τρίχας

γεννάω

Validation

Yes

Word-form

γένυς

Transliteration (Word)

genus

Transliteration (Etymon)

gennaō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, gamma, p. 40

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Γένυς. οἷον †κέρυς τὶς οὖσα, ὅτι κένος τὸ κατ’ αὐ
τὸν μέρος ὀστέων. οἱ δὲ, ὅτι γεννᾷ ὀδόντας καὶ τρίχας

κενός

Validation

Yes

Word-form

γένυς

Transliteration (Word)

genus

Transliteration (Etymon)

kenos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, gamma, p. 40

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Γένυς,  οἷον †κέρυς τὶς οὖσα, ὅτι κένος τὸ κατ’ αὐ
τὸν μέρος ὀστέων. οἱ δὲ, ὅτι γεννᾷ ὀδόντας καὶ τρίχας