νέω

Validation

No

Last modification

Thu, 04/06/2023 - 20:26

Word-form

νήχω

Transliteration (Word)

nēkhō

Transliteration (Etymon)

neō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 154

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, nu, p. 109

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Nήχω· νῶ καὶ νέω· ἔστι δὲ τὸ κολυμβῶ. Ἀριστοφάνης ἐν Ἱππεῦσιν (321)· „ἔνεον ἐν ταῖς ἐμβάσιν“. νέω οὖν, προσθέσει τοῦ χ καὶ μεταθέσει τοῦ ε εἰς η νήχω. οὕτω Φιλόξενος.