νέω

Validation

No

Last modification

Thu, 04/06/2023 - 20:17

Word-form

νῆσσα

Transliteration (Word)

nēssa

Transliteration (Etymon)

neō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *153

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, nu, p. 110

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Nῆσσα· παρὰ τὸ νέω, τὸ κολυμβῶ, νέσα καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς η καὶ προσθέσει τοῦ σ νῆσσα.