γῆ + ἐρανίζω

Validation

Yes

Word-form

γέρανος

Transliteration (Word)

geranos

Transliteration (Etymon)

gē + eranizō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Additamenta in Etym. Gudianum e codd. Vat. Barber. gr. 70 + Paris. suppl. gr. 172, gamma p. 306

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Γέρανος· παρ’ ὅτι ἐκ γῆς ἀεί τι ἐρανιζόμενος συλλέγει

γῆ + ἐράω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 15:25

Word-form

γέρανος

Transliteration (Word)

geranos

Transliteration (Etymon)

gē + eraō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, gamma, p. 306

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Γέρανος· ὅτι τὴν γῆν ἐρᾷ, ἢ κατὰ τὴν γῆν ὁρᾷ

γῆ + ὁράω

Validation

Yes

Word-form

γέρανος

Transliteration (Word)

geranos

Transliteration (Etymon)

gē + horaō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum gamma p. 306

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Γέρανος· ὅτι τὴν γῆν ἐρᾷ, ἢ κατὰ τὴν γῆν ὁρᾷ

γῆ + ἐρευνάω

Validation

Yes

Word-form

γέρανος

Transliteration (Word)

geranos

Transliteration (Etymon)

gē + ereunaō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, gamma p. 41

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Γέρανος, γήρευνός τις ἐστί· ἀπὸ τοῦ τὰ τῆς γῆς ἐρευνᾶν
 σπέρματα