λῶ

Validation

No

Last modification

Mon, 04/03/2023 - 15:12

Word-form

λαρόν

Transliteration (Word)

laros

Transliteration (Etymon)

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *136

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Scholia in Apollonii Rhodii Argonautica

Ref.

1, 659-61a

Ed.

K. Wendel, Scholia in Apollonium Rhodium vetera, Berlin: Weidmann, 1935 (repr. 1974)

Quotation

Λαρόν· ἡδύ, ἀπολαυστικόν. παρὰ τὸ λῶ πεποίηται, ὃ σημαίνει τὸ θέλω.