βοάω

Validation

No

Last modification

Tue, 03/14/2023 - 21:31

Word-form

βάζειν, βάζω

Transliteration (Word)

bazō

Transliteration (Etymon)

boaō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *58

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, beta, p. 37

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Βάζειν· βοῶ <τὸ> πρωτότυπον· συγκοπῇ βῶ, παράγωγον βάζω, ὡς φῶ φάζω, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ρ <β>ράζω. τοῦ δὲ βάζω ὁ μέλλων βάξω καὶ ὄνομα βάξις  [NB: Orion's text, printed by Theodoridis for Philoxenus, is ὡς φῶ φάζω, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ρ φράζω; see Comment]