ἐπισεύω

Validation

No

Last modification

Wed, 03/22/2023 - 22:34

Word-form

ἐπίσωτρον

Transliteration (Word)

episōtron

Transliteration (Etymon)

episeuō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *92

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, epsilon, p. 59

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Ἐπίσωτρον· παρὰ τὸ σῶ, τὸ ὁρμῶ, οὗ μέλλων σώσω, ὄνομα ῥηματικὸν σῶτρον καὶ σύνθετον ἐπίσωτρον.