αὔω

Validation

No

Last modification

Tue, 09/19/2023 - 11:52

Word-form

βαῦνος

Transliteration (Word)

baguons

Transliteration (Etymon)

auō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 174

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Etym. Gudianum Additamenta

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, beta, p. 264

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965): 1:1-293; 2:294-580.

Quotation

βαῦνος τὸ πῦρ ἢ ὁ χυτρόπους ἢ ἡ κάμινος. ἔνθεν καὶ βάναυσος καὶ κρίβανος ὁ ἔχων κριθάς· γέγονε δὲ τὸ βαῦνος πλεονασμῷ τοῦ β κατὰ Λάκωνας· οὗτοι γὰρ τὸ ἰδεῖν βιδεῖν λέγουσιν. οὕτω καὶ τὸ αὔσω αὖνος καὶ βαῦνος. οὕτως Ἡρωδιανός. [NB: Lentz prints αὔσω, but the Gudianum has αὖσαι]

φαίνω

Validation

No

Last modification

Sun, 03/19/2023 - 10:35

Word-form

βαυνός

Transliteration (Word)

baunos

Transliteration (Etymon)

phainō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *60

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Commentaria in Dionysii Thracis Artem grammaticam, Scholia Vaticana

Ref.

p. 112

Ed.

A. Hilgard, Grammatici Graeci, vol. 1.3, Leipzig: Teubner, 1901 (repr. Hildesheim: Olms, 1965)

Quotation

Γίνεται δὲ ἡ λέξις (sc. βάναυσος) παρὰ τὸ φῶ, τὸ φαίνω, ἐξ οὗ φαύνω, καὶ ἀποβολῇ τοῦ φ αὔνω· ἐκ τούτου αὐνὸς καὶ βαυνός, ὅπερ κοινῶς μὲν ὀξύνεται, Ἀττικῶς δὲ βαρύνεται· σημαίνει δὲ τὴν κάμινον, ὡς παρὰ τῷ Ἐρατοσθένει (fr. 24 Powell)· „μέσον δ’ ἐξαύσατο βαυνόν“, ἤγουν ὑφηῦσε. καὶ ὡς παρὰ τὸ ἵππος Ἵππασος καὶ παρὰ τὸ χόρτος χόρτασος, οὕτως καὶ παρὰ τὸ βαυνὸς βαύνασος καὶ καθ’ ὑπερβιβασμὸν βάναυσος.