φαίνω

Validation

No

Last modification

Sun, 03/19/2023 - 10:35

Word-form

βαυνός

Transliteration (Word)

baunos

Transliteration (Etymon)

phainō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *60

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Commentaria in Dionysii Thracis Artem grammaticam, Scholia Vaticana

Ref.

p. 112

Ed.

A. Hilgard, Grammatici Graeci, vol. 1.3, Leipzig: Teubner, 1901 (repr. Hildesheim: Olms, 1965)

Quotation

Γίνεται δὲ ἡ λέξις (sc. βάναυσος) παρὰ τὸ φῶ, τὸ φαίνω, ἐξ οὗ φαύνω, καὶ ἀποβολῇ τοῦ φ αὔνω· ἐκ τούτου αὐνὸς καὶ βαυνός, ὅπερ κοινῶς μὲν ὀξύνεται, Ἀττικῶς δὲ βαρύνεται· σημαίνει δὲ τὴν κάμινον, ὡς παρὰ τῷ Ἐρατοσθένει (fr. 24 Powell)· „μέσον δ’ ἐξαύσατο βαυνόν“, ἤγουν ὑφηῦσε. καὶ ὡς παρὰ τὸ ἵππος Ἵππασος καὶ παρὰ τὸ χόρτος χόρτασος, οὕτως καὶ παρὰ τὸ βαυνὸς βαύνασος καὶ καθ’ ὑπερβιβασμὸν βάναυσος.