βιβρώσκω

Validation

No

Last modification

Thu, 03/16/2023 - 16:05

Word-form

βλωμός

Transliteration (Word)

blōmos

Transliteration (Etymon)

bibrōskō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *65

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, beta, p. 35

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Bλωμός· παρὰ τὸ βρῶ, τὸ ἐσθίω, βρωμός, καὶ μεταθέσει τοῦ ρ εἰς λ βλωμός, ὡς καὶ παρὰ τὸ βῶ βωμός. Ἡσίοδος (Op. 442)· „τετράτρυφον ὀκτάβλωμον“.