βλώσκω

Validation

No

Last modification

Wed, 03/15/2023 - 18:07

Word-form

βλωθρή

Transliteration (Word)

blōthros

Transliteration (Etymon)

blōskō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *64

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, beta, 35

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Bλωθρή· ὡς παρὰ τὸ λάμπω λαμπρός, <οὕτως> καὶ παρὰ τὸ βλῶ, παράγωγον τὸ βλώθω καὶ ὄνομα ῥηματικὸν βλωθρός, θηλυκὸν βλωθρή, ἡ ἀναδραμοῦσα καὶ ηὐξημένη· ἀπὸ τοῦ μολεῖν εἰς ὕψος.