ἀπό + λῶ

Validation

No

Last modification

Sat, 03/11/2023 - 22:39

Word-form

ἀπολαύω

Transliteration (Word)

apolauō

Transliteration (Etymon)

apo + lō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *44

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etymologicum Genuinum

Ref.

alpha 1052

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀπολαύω· ἀπὸ τοῦ λῶ, τὸ θέλω, ὅπερ ἀπὸ τοῦ <ἐ>θέλω γέγονεν, παράγωγον λαύω, ὡς χρῶ χραύω, καὶ ἀπολαύω.