ὑπό + εἰμί

Validation

No

Last modification

Fri, 03/03/2023 - 18:52

Word-form

ὕπαρ

Transliteration (Word)

hupar

Transliteration (Etymon)

hupo + eimi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 24

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, upsilon, p. 156

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Ὕπαρ· ἐστι ῥῆμα δηλοῦν τὸ ὑπάρχω, ἀφ’ οὗ ῥηματικὸν ὄνομα ἄρ, ὡς θένω θέναρ, ἔδω ἔδαρ καὶ εἶδαρ, καὶ μετὰ τῆς ὑπὸ προθέσεως ὕπαρ. οὕτως Φιλόξενος ἐν τῷ Περὶ μονοσυλλάβων ῥημάτων.