νάω

Validation

No

Last modification

Sat, 02/18/2023 - 20:27

Word-form

ναρόν

Transliteration (Word)

naros

Transliteration (Etymon)

naō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 13

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, nu, p. 110

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Ναρόν· παρὰ τὸ αὐτὸ ῥῆμα νῶ, νάσω ναρόν. Σοφοκλῆς Τρωΐλῳ (fr. 564 N.2 = 621 P.)· „πρὸς ναρὰ καὶ κρηναῖα χωροῦμεν ποτά“. οὕτω Φιλόξενος ἐν τῷ Περὶ μονοσυλλάβων ῥημάτων.