ἀ- + ἄτη

Validation

No

Last modification

Fri, 07/21/2023 - 13:45

Word-form

θάνατος

Transliteration (Word)

thanatos

Transliteration (Etymon)

a- + atē

Century

5 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, theta, p. 72

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Θάνατος. τάνατός τις ἐστί. παρὰ τὸ τείνειν τὸ σώμα τῇ ψύξει· ἢ ὅτι ταναός ἐστιν· ἐπὶ πάντας διατείνων ἑαυτόν. ἢ περισσὸν τὸ θ. ἄνατος. ἄνευ γὰρ ἄτης ἐστὶν ὁ ἀποθανών.

τίθημι + νῶτος

Validation

No

Last modification

Fri, 07/21/2023 - 17:58

Word-form

θάνατος

Transliteration (Word)

thanatos

Transliteration (Etymon)

tithēmi + nōton (anat.)

Author

Anastasius Sinaïta

Century

7-8 AD

Source

idem

Ref.

Viae dux 2.8

Ed.

K.-H. Uthemann, Anastasius Sinaïtae viae dux [Corpus Christianorum. Series Graeca 8. Turnhout: Brepols, 1981

Quotation

Θάνατος, «θένωτος», διὰ τὸ τίθεσθαι κατὰ νώτου τὸν θνῄσκοντα

τείνω

Validation

No

Last modification

Fri, 07/21/2023 - 12:55

Word-form

θάνατος

Transliteration (Word)

thanatos

Transliteration (Etymon)

teinō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, theta, p. 72

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Θάνατος. τάνατός τις ἐστί. παρὰ τὸ τείνειν τὸ σώμα τῇ ψύξει· ἢ ὅτι ταναός ἐστιν· ἐπὶ πάντας διατείνων ἑαυτόν. ἢ περισσὸν τὸ θ. ἄνατος. ἄνευ γὰρ ἄτης ἐστὶν ὁ ἀποθανών.

ταναός

Validation

No

Last modification

Fri, 07/21/2023 - 13:15

Word-form

θάνατος

Transliteration (Word)

thanatos

Transliteration (Etymon)

tanaos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, theta, p. 72

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Θάνατος. τάνατός τις ἐστί. παρὰ τὸ τείνειν τὸ σώμα τῇ ψύξει· ἢ ὅτι ταναός ἐστιν· ἐπὶ πάντας διατείνων ἑαυτόν. ἢ περισσὸν τὸ θ. ἄνατος. ἄνευ γὰρ ἄτης ἐστὶν ὁ ἀποθανών.

τίθημι

Validation

No

Last modification

Wed, 02/15/2023 - 11:08

Word-form

θάνατος

Transliteration (Word)

thanatos

Transliteration (Etymon)

tithēmi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 6

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etymologicum Magnum

Ref.

Kallierges, p. 442

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1967): 1-826.

Quotation

Θάνατος· ...Φιλόξενος ἐν τῷ Περὶ μονοσυλλάβων· ἔστι ῥῆμα θῶ, τὸ ἀποτίθεμαι, πλεονασμῷ τοῦ ν θνῶ, καὶ θνῶν ἡ μετοχὴ ἀκολούθως· πλεονασμῷ τοῦ α θανῶ, ὁ μέλλων θανήσω, ῥηματικὸν ὄνομα θανητός, μετὰ συστολῆς τοῦ η εἰς α ἀνεδόθη ὁ τόνος καὶ ἐγένετο θάνατος, ὁ τὴν αἰωνίαν δηλῶν ἀπόθεσιν.

ἀναθέω

Validation

No

Last modification

Sun, 07/30/2023 - 11:16

Word-form

θάνατος

Transliteration (Word)

thanatos

Transliteration (Etymon)

anatheō

Author

Plutarch

Century

1-2 AD

Reference

fr. 177

Edition

F.H. Sandbach, Plutarchi moralia, vol. 7, Leipzig: Teubner, 1967

Source

Stobaeus

Ref.

Anthologium 4.52b

Ed.

O. Hense and C. Wachsmuth, Ioannis Stobaei anthologium, 5 vols., 1-2:1884; 3:1894; 4:1909; 5:1912 (repr. 1958)

Quotation

(θάνατος) διὸ δὴ καὶ λόγον ἔχει […] οἷον ἐξᾴττειν καὶ ἀναθεῖν τὴν ψυχὴν ἀποπνέοντος τοῦ σώματος ἀναπνέουσαν αὐτὴν καὶ ἀναψύχουσαν. ὅρα δὲ τὸ ἀντικείμενον θανάτῳ, τὴν γένεσιν, ὡς τοὐναντίον δηλοῖ ῥοπήν τινα κάτω καὶ νεῦσιν ἐπὶ γῆν ἐκείνου τοῦ περὶ τὴν τελευτὴν πάλιν ἀναθέοντος·