πήγνυμι

Validation

No

Last modification

Fri, 11/11/2022 - 13:30

Word-form

πώγων

Transliteration (Word)

pōgōn

Transliteration (Etymon)

pēgnumi

Author

Apollodorus of Athens

Century

2 BC

Reference

fr. 233

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, pi, p. 129

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Πώγων. ὥσπερ Ἀπολλόδωρος, ὅτι πῆξιν ἡλικίας σημαίνει. ὡς δὲ ἄλλοι, ὅτι ἐπὶ τὸ εἰπεῖν <ἄ>γει· ἱκανοὶ γὰρ οἱ γενιῶντες πρὸς τὸ λέγειν. Σωρανός  [Orion's main manuscript has λέγει instead of ἄγει, restored from other sources]

πηγή

Validation

No

Last modification

Fri, 11/11/2022 - 12:52

Word-form

πώγων

Transliteration (Word)

pōgōn

Transliteration (Etymon)

pēgē

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Id.

Ref.

Etymologica nominum 190

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

πώγων δὲ πηγὴ τῶν παρῃωρημένων

εἰπεῖν + ἄγω

Validation

No

Last modification

Fri, 11/11/2022 - 13:40

Word-form

πώγων

Transliteration (Word)

pōgōn

Transliteration (Etymon)

eipeiin + agō

Author

Soranus of Ephesus

Century

1-2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, pi, p. 129

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Πώγων. ὥσπερ Ἀπολλόδωρος, ὅτι πῆξιν ἡλικίας σημαίνει. ὡς δὲ ἄλλοι, ὅτι ἐπὶ τὸ εἰπεῖν <ἄ>γει· ἱκανοὶ γὰρ οἱ γενιῶντες πρὸς τὸ λέγειν. Σωρανός     [Orion's main manuscript has λέγει instead of ἄγει, restored from other sources]