κάρα

Validation

No

Last modification

Sun, 09/11/2022 - 11:52

Word-form

κρανίον

Transliteration (Word)

kranion

Transliteration (Etymon)

kara

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 534

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1967)

Quotation

Ἀπὸ δὲ τοῦ κάρα, καράνιον καὶ κράνιον

κάρηνον

Validation

No

Last modification

Sun, 09/11/2022 - 11:15

Word-form

κρανίον

Transliteration (Word)

kranion

Transliteration (Etymon)

karēnon

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Comm. Il. 2, 538

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, vols. 1-4, Leiden: Brill, 1:1971; 2:1976; 3:1979; 4:1987

Quotation

Τὸ δὲ ῥηθὲν κάρηνον κάρανον ἐν συστολῇ γεγονός, εἶτα συγκοπέν, τὸ κρανίον παράγει, οὗ προϋπάρχειν τὸ κράνον δοκεῖ, ὡς δῆλον ἐκ τῶν συνθέτων, τοῦ ὠλέκρανον καὶ ἐπίκρανον. ὅπερ ἐστὶ κεφαλὴ κίονος, καὶ κατ’ Εὐριπίδην, κρήδεμνον, εἰπόντα ἐπίκρανον κεφαλῆς. ἐκεῖθεν δὲ καὶ τὸ κράνος καὶ τὸ κραναόν

κάρα + ἄνω

Validation

No

Last modification

Mon, 10/24/2022 - 11:00

Word-form

κρανίον

Transliteration (Word)

kranion

Transliteration (Etymon)

kara + anō

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 156-157

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

(κεφαλή) ἣν τὸ κρανίον ὡς κέλυφός τι σκέπει | ἄνω κάρας ὂν καὶ θέσιν πρώτην ἔχον.

κρεμάννυμι + νόος

Validation

No

Last modification

Sun, 09/11/2022 - 11:30

Word-form

κρανίον

Transliteration (Word)

kranion

Transliteration (Etymon)

kremannumi + noos

Author

Orion?

Source

Etym. Gudianum

Ref.

Etym. Gudianum, kappa, p. 343

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Κρανίον, ἐν ᾧ κρέμ<α>ταινοῦς (The Gudianum has κρέμεται)

κραίνω

Validation

No

Last modification

Sun, 09/11/2022 - 10:52

Word-form

κρανίον

Transliteration (Word)

kranion

Transliteration (Etymon)

krainō

Author

Soranus of Ephesus

Century

1-2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, kappa, p. 81

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Κράτα. τὴν κεφαλήν. ἀπὸ τοῦ κράτος, ὡς ἐνταῦθα τοῦ ἡγεμονικοῦ τυγχάνοντος· παρὰ τὸ κραίνειν καὶ βασιλεύειν τοῦ ὅλου σώματος. ὅθεν κρανίον καὶ κέρατα, τὰ ἐκ τοῦ κρανίου φυόμενα. Σωρανός.