ἕρκος

Validation

Yes

Last modification

Sun, 07/10/2022 - 18:52

Word-form

ὅρκον

Transliteration (Word)

horkos

Transliteration (Etymon)

herkos

Author

Syrianus

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

In Aristoteles metaphysic a commentaria p. 43

Ed.

W. Kroll, Syriani in metaphysica commentaria [Commentaria in Aristotelem Graeca 6.1. Berlin: Reimer, 1902]

Quotation

χρόνον δὲ καὶ Ὀρφεὺς τὸ πρῶτον ἐκάλει· ὁ δὲ ὅρκον μὲν τὸ πρῶτον ὡς ἕρκος καὶ φρουρὰν τῶν ἄλλων

ἀρκέω

Validation

Yes

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

ὅρκος

Transliteration (Word)

horkos

Transliteration (Etymon)

arkeō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi omerici ordine alphabetico traditi, omicron 8

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2, Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

⸤ὅρκια⸥ (Β 124): […]⸤Δασύνει⸥ ὁ Ἡρωδιανός (1, 545, 13). ἐκ τοῦ ὅρος· ἐξ αὐτοῦ ὅρκος· οἱ γὰρ ὀμνύοντες ὁρίζονται καὶ ὀ⸤μν⸥ύουσιν. ἢ παρὰ τὸ ἀρκῶ, τὸ βοηθῶ· ὥσπερ γὰρ βοηθήματι αὐτῷ ἐχρῶντο οἱ ἀδικούμενοι. ἢ παρὰ τὸ εἴργω, τὸ κωλύω· ἐπισχετικὸν γά⸤ρ⸥ ἐστιν τῶν παραβῆναι βουλομένων.

εἴργω

Validation

Yes

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

ὅρκος

Transliteration (Word)

horkos

Transliteration (Etymon)

eirgō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi omerici ordine alphabetico traditi, omicron 8

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG), 5.2. Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

⸤ὅρκια⸥ (Β 124): […]⸤Δασύνει⸥ ὁ Ἡρωδιανός (1, 545, 13). ἐκ τοῦ ὅρος· ἐξ αὐτοῦ ὅρκος· οἱ γὰρ ὀμνύοντες ὁρίζονται καὶ ὀ⸤μν⸥ύουσιν. ἢ παρὰ τὸ ἀρκῶ, τὸ βοηθῶ· ὥσπερ γὰρ βοηθήματι αὐτῷ ἐχρῶντο οἱ ἀδικούμενοι. ἢ παρὰ τὸ εἴργω, τὸ κωλύω· ἐπισχετικὸν γά⸤ρ⸥ ἐστιν τῶν παραβῆναι βουλομένων.

ὅρος

Validation

Yes

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

ὅρκος

Transliteration (Word)

horkos

Transliteration (Etymon)

horos

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

De Prosodia catholica, Lentz III/1, p. 545

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/1, Leipzig, Teubner 1867

Source

Epimerismi homerici

Ref.

Epimerismi omerici ordine alphabetico traditi, omicron 8

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2. Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

⸤ὅρκια⸥ (Β 124): […]⸤Δασύνει⸥ ὁ Ἡρωδιανός (1, 545, 13). ἐκ τοῦ ὅρος· ἐξ αὐτοῦ ὅρκος· οἱ γὰρ ὀμνύοντες ὁρίζονται καὶ ὀ⸤μν⸥ύουσιν.