φλέγμα

Validation

No

Last modification

Sun, 03/13/2022 - 12:10

Word-form

φλεγμονή

Transliteration (Word)

phlegmonē

Transliteration (Etymon)

phlegma

Author

Democritus

Century

5-4 B.C.

Reference

fr. 159

Source

Soranus

Ref.

Gynaeciorum libri iv, 3.17.1

Ed.

J. Ilberg, Sorani Gynaeciorum libri iv, de signis fracturarum, de fasciis, vita Hippocratis secundum Soranum [Corpus medicorum Graecorum 4. Leipzig: Teubner, 1927]

Quotation

φλεγμονὴ κέκληται μὲν ἀπὸ τοῦ φλέγειν καὶ οὐχ ὡς ὁ Δημόκριτος εἴρηκεν ἀπὸ τοῦ αἴτιον εἶναι τὸ φλέγμα.

φλέγω

Validation

No

Last modification

Sun, 03/13/2022 - 12:20

Word-form

φλεμονή

Transliteration (Word)

phlegmonē

Transliteration (Etymon)

phlegō

Author

Soranus of Ephesus

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Gynaeciorum libri iv, 3.17.1

Ed.

J. Ilberg, Sorani Gynaeciorum libri iv, de signis fracturarum, de fasciis, vita Hippocratis secundum Soranum [Corpus medicorum Graecorum 4. Leipzig: Teubner, 1927]

Quotation

φλεγμονὴ κέκληται μὲν ἀπὸ τοῦ φλέγειν καὶ οὐχ ὡς ὁ Δημόκριτος εἴρηκεν ἀπὸ τοῦ αἴτιον εἶναι τὸ φλέγμα.