φλέγμα

Validation

No

Last modification

Sun, 03/13/2022 - 12:10

Word-form

φλεγμονή

Transliteration (Word)

phlegmonē

English translation (word)

inflammation

Transliteration (Etymon)

phlegma

English translation (etymon)

phlegm

Author

Democritus

Century

5-4 B.C.

Reference

fr. 159

Source

Soranus

Ref.

Gynaeciorum libri iv, 3.17.1

Ed.

J. Ilberg, Sorani Gynaeciorum libri iv, de signis fracturarum, de fasciis, vita Hippocratis secundum Soranum [Corpus medicorum Graecorum 4. Leipzig: Teubner, 1927]

Quotation

φλεγμονὴ κέκληται μὲν ἀπὸ τοῦ φλέγειν καὶ οὐχ ὡς ὁ Δημόκριτος εἴρηκεν ἀπὸ τοῦ αἴτιον εἶναι τὸ φλέγμα.

Translation (En)

Phlegmonē "inflammation" is so called from the verb phlegein "to burn", not, as Democritus says, from the fact that it is caused by the phlegm (phlegma).

Comment

Derivational etymology. Democritus correctly relates φλεγμονή to φλέγμα, probably assuming that φλέγμα itself is derived from φλέγω (see φλέγμα / φλέγω), and relying on the shared sequence [phlegm]. The original meaning of φλέγμα is "heat, fire". However, since in the theory of humors φλέγμα refers to a cold humor, the relationship between φλέγμα and φλέγω was discarded by some authors, and consequently the relationship between φλέγμα and φλεγμονή, too, the latter being directly derived from φλέγω. The whole controversy is rooted in the semantic evolution of φλέγμα and its technical meaning in the Hippocratic theory.

Parallels

Ps.-Galen, De remediis parabilibus libri iii, Kühn vol. 14, p. 437 (φλέγμα γὰρ ἄγει καὶ λύει τὴν φλεγμονήν).

Modern etymology

Derived from the same *-men- stem underlying φλέγμα, and ultimately from φλέγω

Persistence in Modern Greek

MG still has φλεγμονή as a technical medical word

Entry By

Le Feuvre