ἰά

Validation

No

Last modification

Tue, 12/28/2021 - 16:52

Word-form

ἀΐω

Transliteration (Word)

aïō

Transliteration (Etymon)

Author

Etym. Symeonis

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Symeonis, vol. 1, p. 188

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

τὸ δὲ ἀΐω, ὃ σημαίνει τὸ ἀκούω, γίνεται ἐκ τοῦ ἰά, ὃ σημαίνει τὴν φωνήν.

onomatopoeic

Validation

Yes

Last modification

Tue, 12/28/2021 - 16:30

Word-form

ἀΐω

Transliteration (Word)

aïō

Transliteration (Etymon)

[a]

Author

Plutarch

Century

1-2 AD

Source

Idem

Ref.

Quaestiones convivales 738b

Ed.

G.N. Bernardakis, Plutarch. Moralia. Leipzig, Teubner, 1889 (2)