νάρκη

Validation

No

Last modification

Tue, 12/28/2021 - 15:45

Word-form

νάρκισσος

Transliteration (Word)

narkissos

Transliteration (Etymon)

narkē

Author

Cornutus

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Theologiae graecae compendium 35

Ed.

J. B. Torres, Lucius Annaeus Cornutus: Compendium de Graecae Theologiae traditionibus. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Berlin - Boston: De Gruyter, 2018

Quotation

οἰκείως δὲ τοῖς κατοιχομένοις καὶ ὁ νάρκισσος ἔχειν ἔδοξε καὶ τῶν Ἐριννύων ἔφασαν αὐτὸν στεφάνωμα εἶναι, προσεδρεύσαντες τῇ παραθέσει τῆς νάρκης καὶ τῷ οἷον διαναρκᾶν τοὺς ἀποθνήσκοντας.