αἰνός

Validation

Yes

Last modification

Thu, 12/23/2021 - 16:30

Word-form

ἐπαινή

Transliteration (Word)

epainos

Transliteration (Etymon)

ainos

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Comm. Il. 2, 760

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

Ἐν δὲ τῷ «ἐπαράς» πλεονάζει ἡ πρόθεσις, ὡς καὶ ἐν τῷ ἐπιβουκόλος καὶ ἐπίουρος. καὶ μετ’ ὀλίγα εὐθὺς ἐπαινὴ Περσεφόνεια ἡ αἰνή, τουτέστι δεινή.