λαλῶ

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λάλη

Transliteration (Word)

lalē

Transliteration (Etymon)

lalō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fragment 295

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]: 93-387.

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 95

Ed.

W.F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

λάλλαι· αἱ ψῆφοι αἱ παραθαλάσσιαι. ἐκ τοῦ λαλῶ γίνεται ῥηματικὸν ὄνομα λάλη, καὶ πλεονασμῷ τοῦ λ λάλλη. λάλλαι δέ εἰσιν αἱ ψῆφοι αἱ παραθαλάσσιαι, αἱ ὑπὸ τῶν κυμάτων κινούμεναι καὶ ψόφον τινὰ ἀποτελοῦσαι. οὕτως ὁ αὐτὸς ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ.