λίαν + ἐλαύνω

Validation

No

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 09:30

Word-form

λαίλαπος

Transliteration (Word)

lailaps

Transliteration (Etymon)

lian + elaunō

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 84

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

λίαν δ’ ἐλαύνει πάντα λαίλαπος βία

λάπτω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λαῖλαψ

Transliteration (Word)

lailaps

Transliteration (Etymon)

laptō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 536

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 96

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

(Theodoridis) λαῖλαψ· παρὰ τὸ λάπτω, ὁ μέλλων λάψω, καὶ ἀποβολῇ τοῦ ω λάψ, ὡς φυλάξω φύλαξ, ἑλίξω ἕλιξ, καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν λάλαψ, μετὰ προσθέσεως τοῦ ι λαῖλαψ. δηλοῖ δὲ τὴν λίαν {καὶ} σφοδρὰν καὶ ἐπιτεταμένην λαβρότητα τοῦ πνεύματος