φεύγω

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

φείδομαι

Transliteration (Word)

pheidomai

Transliteration (Etymon)

pheugō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 791

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Φείδομαι: Παρὰ τὸ φεύγειν τὸ δοῦναι· ἢ παρὰ τὸ φεύγομαι, φεύδομαι· καὶ τροπῇ τοῦ υ εἰς ι, φείδομαι.

φεύγω + δίδωμι

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

φείδομαι

Transliteration (Word)

pheidomai

Transliteration (Etymon)

pheugō + didōmi

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 598

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci, vol. 3.2, Leipzig, Teubner, 1870

Source

Choeroboscus

Ref.

De orthographia (epitome) p. 273

Ed.

J.A Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 3, Oxford: 1836

Quotation

φείδομαι: ει δίφθογγος· παρὰ γὰρ τὸ φεύγειν τὸ δοῦναι γέγονε φεύδομαι καὶ κατὰ τροπὴν τοῦ υ εἰς ι φείδομαι.