εἴκω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

οἶκος

Transliteration (Word)

oikos

Transliteration (Etymon)

eikō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Περὶ ὀρθογραφίας, part 3, vol. 2, p. 416

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci, vol. 3.2, Leipzig, Teubner, 1870

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 118

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Οἶκος. παρὰ τὸ ὑποχωρῶ οἶκος· ὑφ’ ὂν χωροῦμεν. Ἡρωδιανὸς ἐν τῇ Ὀρθογραφίᾳ.