θέλγω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἀσελγής

Transliteration (Word)

aselgēs

Transliteration (Etymon)

thelgō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1563

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

Ἀσελγής· παρὰ τὸ θέλγω, τὸ ἀπατῶ καὶ σκοτίζω· θέλγω οὖν θελγής καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ α ἀθελγής καὶ ἀσελγής, ὁ εὐαπάτητος καὶ σκοτεινὸς κατὰ τὸν νοῦν