βύζω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

βυθός

Transliteration (Word)

buthos

Transliteration (Etymon)

buzō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, beta, p. 38

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Βυθός, παρὰ τὸ βάθος, ἣ παρὰ τὸ βύζω, βυτὸς καὶ βυθός.

βάθος

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

βυθός

Transliteration (Word)

buthos

Transliteration (Etymon)

bathos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, beta, p. 38

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Βυθός, παρὰ τὸ βάθος, ἣ παρὰ τὸ βύζω, βυτὸς καὶ βυθός.