ὀφέλλω 2

Validation

No

Last modification

Sat, 03/11/2023 - 09:30

Word-form

ὀβελοῖς

Transliteration (Word)

obelos

Transliteration (Etymon)

ophellō 2

Author

Aristotle

Century

4 BC

Reference

Fragmenta 580

Edition

V. Rose, Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta, Leipzig, Teubner, 1886

Source

Pollux

Ref.

Onomasticon, 9, 77

Ed.

E. Bethe, Pollucis onomasticon, 2 vols. [Lexicographi Graeci 9.1-9.2. Leipzig: Teubner, 9.1:1900; 9.2:1931]

Quotation

τὸ μέντοι τῶν ὀβολῶν ὄνομα οἱ μὲν ὅτι πάλαι βουπόροις ὀβελοῖς ἐχρῶντο πρὸς τὰς ἀμοιβάς, […]· Ἀριστοτέλης δὲ ταὐτὸν λέγων] ἐν Σικυωνίων πολιτείᾳ σμικρόν τι καινοτομεῖ, ὀφελοὺς αὐτοὺς τέως ὠνομάσθαι λέγων, τοῦ μὲν ὀφέλλειν δηλοῦντος τὸ αὔξειν, αὐτῶν δὲ διὰ τὸ εἰς μῆκος ηὐξῆσθαι ὧδε κληθέντων. ὅθεν καὶ τὸ ὀφείλειν ὠνομάσθαι φησὶν οὐκ οἶδ’ ὅπως· ἐπὶ μέντοι τῶν ὀβελῶν ὑπηλλάχθαι τὸ φ εἰς τὸ β κατὰ συγγένειαν

βάλλω

Validation

Yes

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

ὀβελός

Transliteration (Word)

obelos

Transliteration (Etymon)

ballō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Περὶ παθῶν, part 3, vol. 2, p. 173

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci, vol. 3.2, Leipzig, Teubner, 1870

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 115

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὀβελός. πλεονασμῷ τοῦ ο, παρὰ τὸ βάλλω βέλος, καὶ ὀβελός. οὕτως ἐν τῷ περὶ Παθῶν Ἡρωδιανός. οἷον ὁ ἐοικὼς βέλειν.