πίνω + ἅλις

Validation

Yes

Word-form

φιάλη

Transliteration (Word)

phialē

Transliteration (Etymon)

pīnō + halis

Author

Asclepiades of Myrleia

Century

2/1 BC

Source

Athenaeus

Ref.

Deipnosophists 11.103 (501b)

Ed.

G. Kaibel, Athenaeus, Deipnosophistae, Leipzig, 1887-1890

πίνω

Validation

Yes

Word-form

φιάλη

Transliteration (Word)

phialē

Transliteration (Etymon)

pinō

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 600

Ed.

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig, Teubner 1867

Quotation

φιάλη: διὰ τοῦ ι· παρὰ γὰρ τὸ πίω πιάλη ὡς νείφω νεφέλη καὶ φιάλη. ἢ παρὰ τὸ πίω καὶ τὸ ἅλις, ἀφ’ ἧς ἐστι πιεῖν ἅλις τουτέστιν ἀθρόως διὰ τὸ ἐξεπληρῶσθαι