ἄγη

Validation

Yes

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

ἀκήν

Transliteration (Word)

akēn

Transliteration (Etymon)

agē

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p.11

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἀκήν, παρὰ τὴν ἄγην, τὴν ἔκπληξιν, ἥτις οἶδε ποιεῖν ἀφωνίαν· τροπῇ οὖν τοῦ γ εἰς κ, ὡς λυκόφως παρὰ τὸ λύγον τὸ σκοτεινόν. τινὲς δὲ παρὰ τὸ μὴ χαίνειν, τροπῇ τοῦ χ εἰς κ