βαιός

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/10/2021 - 23:40

Word-form

βέβαιος

Transliteration (Word)

bebaios

Transliteration (Etymon)

baios

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 144

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Βεβαιῶ παρὰ τὸ βέβαιος· τοῦτο παρὰ τὸ βαιὸν, ὃ σημαίνει τὸ μικρὸν, καὶ τὸ ἀληθὲς, τοῦτο ἐκ τοῦ βίβημι, βήσω, ὁ δεύτερος ἀόριστος ἔβην, ἡ μετοχὴ βὰς, βάντος, καὶ ἐξ αὐτοῦ βαιὸς, καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν βέβαιος.

βαίνω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/10/2021 - 23:28

Word-form

βέβαιος

Transliteration (Word)

bebaios

Transliteration (Etymon)

bainō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri Iliakēs prosōidias, Lentz III/2, p. 74

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

A Scholion

Ref.

A Scholion Il. 11.301

Ed.

H. Erbse, Scholia græca in Homeri Iliadem (scholia vetera), Berlin, 1971-1982

Quotation

τὸ μέντοι Πείραιος προπαροξυνόμενον παρὰ ῥῆμα τὸ πειρῶ ὡς παρὰ τὸ φιλῶ Φίλαιος. οὕτως καὶ παρὰ τὸ βέβηκαβέβαιος

βιβάω

Validation

No

Last modification

Sun, 07/11/2021 - 09:46

Word-form

βέβαιος

Transliteration (Word)

bebaios

Transliteration (Etymon)

bibaō

Author

Theognostus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Canones sive De orthographia 290

Ed.

J.A Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 3, Oxford: 1836

Quotation

τὸ βέβαιος παρὰ τὸ βιβῶ βίβαιος, καὶ τροπῇ Αἰολικῇ τοῦ ι εἰς ε ὡς ἀγχίμαχοι ἀγχέμαχοι· ἀδίκαστος ἀδέκαστος, γέγονε βέβαιος