ἀνάσσω

Validation

No

Last modification

Fri, 06/25/2021 - 13:13

Word-form

ἄναξ

Transliteration (Word)

anax

Transliteration (Etymon)

anassō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici Il. 1.1b1a

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

ἐκ τῶν ῥημάτων παράγεσθαι τὰ ὀνόματα· εὐδοκῶ εὐδοκία, ἅζω ἅγιος, χωρὶς εἰ μὴ ἀπὸ μελλόντων ὦσιν, κατὰ ἀποβολὴν τοῦ ω, ὡς τὸ κλείσω κλείς καὶ ἀνάσσω ἄναξ. ταῦτα γὰρ ἐνδέοντα τοῖς ῥήμασι συλλαβῇ ἐξ αὐτῶν γίνονται

ἄνω + ἀξία

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

ἄναξ

Transliteration (Word)

anax

Transliteration (Etymon)

anō + axia

Author

Scholia in Euripidem

Source

Idem

Ref.

Scholia in Euripidis Hippolytum 88c

Ed.

J. Cavarzeran, Scholia in Euripidis Hippolytum [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 19. Berlin - Boston: De Gruyter, 2016]

Quotation

ἄναξ] ἀπὸ τοῦ ἔχειν τὴν ἄνω ἀξίαν 

ἀνάγω

Validation

No

Last modification

Fri, 06/25/2021 - 12:36

Word-form

ἄναξ

Transliteration (Word)

anax

Transliteration (Etymon)

anagō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Eym. Genuinum, alpha 777

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἄναξ· παρὰ τὸ τὴν ἄνω τάξιν ἔχειν ἢ ὁ ἄνω ἀΐσσων ἢ πρὸς ὃν πάντα ἀναφέρομεν

ἄνω + ἀΐσσω

Validation

No

Last modification

Fri, 06/25/2021 - 11:52

Word-form

ἄναξ

Transliteration (Word)

ana

Transliteration (Etymon)

anō + aïssō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 16

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ἄναξ, ὁ ἄνω ἀΐσσων κατὰ δύναμιν τοῦ κρατεῖν

ἄνω + τάξις

Validation

No

Last modification

Fri, 06/25/2021 - 12:20

Word-form

ἄναξ

Transliteration (Word)

ana

Transliteration (Etymon)

anō + taxis

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Darmstadino 2773), alpha, p. 611

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

ἄναξ, ὁ τὴν ἄνω τάξιν ἔχων· ἀνατάναξ· καὶ ἐν συνκοπῇ ἄναξ