βάλλω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 06/05/2021 - 15:13

Word-form

ἀβέλτερος

Transliteration (Word)

belteros

Transliteration (Etymon)

ballō

Author

Porphyrius

Century

3 AD

Source

Eustathius

Ref.

Commentarii ad Homeri Odysseam 1, 101

Ed.

G. Stallbaum, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Odysseam, 2 vols. in 1, Leipzig: Weigel, 1:1825; 2:1826

Quotation

ἐπήβολος, ἐπιτυχής. ἐγκρατής. ἀπὸ τῆς βουλῆς ἢ βολῆς καὶ τοῦ βάλλειν. Πορφύριος δὲ μάλιστα τὴν ἐτυμότητα παρέδειξε τοῦ τοιούτου ὀνόματος. δοκεῖ δὲ ἀπὸ τοῦ ἐπιτυχῶς βάλλειν, οὐ μόνον ὁ ἐπήβολος παρῆχθαι, ἀλλὰ καὶ ὁ βελτίων, ἔτι δὲ καὶ ἀβέλτερος ὁ ἀνόητος φασὶ καὶ εὐήθης μετὰ χαυνότητος