ἅλς

Validation

Yes

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 12:09

Word-form

ἅλμη

Transliteration (Word)

halmē

Transliteration (Etymon)

hals

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Etym. Genuinum

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 5129

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἅλμη (ε 53)· παρὰ τὴν ἁλός γενικὴν γίνεται ἅλιμος καὶ τὸ θηλυκὸν ἁλίμη καὶ κατὰ συγκοπὴν ἅλμη. ἢ παρὰ τὴν ἁλός ἅλη καὶ πλεονασμῷ τοῦ μ ἅλμη. οὕτως Ὠρίων