ὁράω

Validation

No

Last modification

Wed, 03/06/2024 - 23:10

Word-form

ὅρασις

Transliteration (Word)

horasis

Transliteration (Etymon)

horaō

Author

Eudemus of Rhodes

Century

4 BC

Reference

Fr. 61

Edition

F. Wehrli, Eudemos von Rhodos [Die Schule des Aristoteles vol. 8, 2nd edn.. Basel: Schwabe, 1969

Source

Simplicius

Ref.

In Aristotelis physicorum libros commentaría, vol. 9, p. 439

Ed.

H. Diels, Simplicii in Aristotelis physicorum libros octo commentaria, 2 vols.[Commentaria in Aristotelem Graeca 9 & 10. Berlin: Reimer, 9:1882; 10:1895

Quotation

ὑπεναντιοῦσθαι δέ φησιν Εὔδημος τοῖς λέγουσιν ἐν τῷ πάσχοντι καὶ κινουμένῳ εἶναι τὴν κίνησιν τὸ περὶ τὰς αἰσθήσεις, λέγομεν γὰρ ὁρᾷ ὁρᾶται ὅρασις, ἀκούει ἀκούεται ἄκουσις. δοκεῖ οὖν ἡ ὅρασις ἐν τῷ ὁρῶντι εἶναι καὶ ἡ ἄκουσις ἐν τῷ ἀκούοντι· ὁμοίως καὶ αἱ γεύσεις καὶ αἱ λοιπαί.

ὅρισις

Validation

No

Word-form

ὅρασις

Transliteration (Word)

horasis

Transliteration (Etymon)

horisis

Author

Soranus of Ephesus

Century

1-2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 117

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὅρασις. ἀπὸ τοῦ ὅρισις εἶναι καὶ τὰ πέρατα τῶν σωμάτων καταλαμβάνειν. οὕτω Σωρανός