δέω

Validation

Yes

Last modification

Sun, 10/23/2022 - 01:01

Word-form

ζώνη

Transliteration (Word)

zōnē

Transliteration (Etymon)

deō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, zeta 57

Ed.

M.P. Funaioli, Museum criticum XVIII, 1983, 305-312

Quotation

Ζώνη. τὸ τοῦ σώματος μέρος. εἴρηται παρὰ τὸ ζῶ. ἐν ᾧ μάλιστα τὸ τοῦ ζώου ἐστὶ δεκτικὸν καὶ τὸ ζωτικόν. ζώνη ὁμωνύμως καὶ τὸ περὶ αὐτὴν ὕφασμα, ὡς καὶ θώραξ τὸ μέρος καὶ τὸ περιτιθέμενον ὅπλον. ἢ παρὰ τὸ δεῖν δώνη καὶ ζώνη ἡ περιδεομένη.

ζάω

Validation

No

Word-form

ζώνη

Transliteration (Word)

zōnē

Transliteration (Etymon)

zaō

Author

Theognostus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Canones sive De orthographia 500

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

Ζώνη τὸ ζω μέγα, ἀπὸ γὰρ τοῦ ζώω ζώνη, ὡς καὶ ἀπὸ τοῦ χώω χώνη