ζάω

Validation

No

Word-form

ζώνη

Transliteration (Word)

zōnē

English translation (word)

belt, girdle

Transliteration (Etymon)

zaō

English translation (etymon)

to live

Author

Theognostus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Canones sive De orthographia 500

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

Ζώνη τὸ ζω μέγα, ἀπὸ γὰρ τοῦ ζώω ζώνη, ὡς καὶ ἀπὸ τοῦ χώω χώνη

Translation (En)

Zōnē "belt", the has an omega, because zōnē comes from zōō "to live", as khōnē "funnel" from khōō.

Comment

The etymology is not fully explained in Theognostus, but only mentioned. The full explanation is found in the Gudianum (see Parallels): the ζώνη refers not only to the piece of clothing, but first of all to the body part around which the belt is fitted, the waist, middle part of the body. The area around the waist, the upper and lower abdomen, being where most vital organs are located, this body part is literally the one which concentrates life. No formal manipulation is required. For a modern linguist, the relationship between the two meanings is the reverse one, the primary meaning is "belt" and "waist" is a derived meaning.

Parallels

Etym. Genuinum, zeta 57 (M.P. Funaioli, Museum criticum XVIII, 1983, 305-312) (Ζώνη. τὸ τοῦ σώματος μέρος. εἴρηται παρὰ τὸ ζῶ. ἐν ᾧ μάλιστα τὸ τοῦ ζώου ἐστὶ δεκτικὸν καὶ τὸ ζωτικόν. ζώνη ὁμωνύμως καὶ τὸ περὶ αὐτὴν ὕφασμα, ὡς καὶ θώραξ τὸ μέρος καὶ τὸ περιτιθέμενον ὅπλον. ἢ παρὰ τὸ δεῖν δώνη καὶ ζώνη ἡ περιδεομένη); Ps.-Zonaras, Lexicon, zeta, p. 965 (idem); Etym. Gudianum, zeta, p. 234 (Ζώνη, τὸ τοῦ σώματος μέρος. εἴρηται παρὰ τὸ ζῶ, ἐν ᾧ μάλιστα ἔστι τὸ τοῦ ζῆν δεκτικὸν καὶ τὸ ζωτικὸν, καὶ τὸ περὶ αὐτὸν ὕφασμα "zōnē, the body part. It takes its name from "to live", <as> the place in which is what is most life-receiving and vital. And it means also the piece of cloth which is around it"); Etym. Magnum, Kallierges, p. 414 (Ζώνη: Τὸ τοῦ σώματος μέρος· παρὰ τὸ ζῶ· ἐν ᾧ μάλιστα τὸ τοῦ ζῴου ἐστὶ ζωτικόν· καὶ τὸ περὶ αὐτὸ ὕφασμα ζώνη ὁμωνύμως λέγεται, ὡς καὶ θώραξ τὸ μέρος τοῦ σώματος, καὶ τὸ περιτιθέμενον ὅπλον. Ἢ παρὰ τὸ δεῖν, δώνη καὶ ζώνη, ἡ περιδεομένη καὶ δεσμοῦσα ἡμᾶς)

Modern etymology

Derivative of the PIE root *yeh3s- "to gird", related with ζώννυμι, ζωστήρ, ζῶμα. Cognate with Av. yāsta- "girded", Rus. pojas "belt" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Ζώνη is still used in Modern Greek meaning: 1. 'a strip of leather/fabric around our waist, the belt', 2. anything looking like a belt, 3. 'an area with clear boundaries'.