ἀήρ

Validation

Yes

Last modification

Wed, 08/18/2021 - 13:35

Word-form

ἀργός

Transliteration (Word)

argos

Transliteration (Etymon)

aēr

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi Homeric in Iliadem 1, 50d2

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

ἀργούς: λευκούς. δύο σημαίνει ἀργός, τὸν νωθρὸν καὶ δυσκίνητον, μᾶλλον δὲ <ἀν>ενέργητον παρὰ τὸ ἀ<ε>ργός τις εἶναι ἢ βοηθείας δεόμενος, παρὰ τὸ ἀρήγω, τὸ βοηθῶ· σημαίνει δὲ καὶ καθαρὸν καὶ λευκόν, ὡς ἐνταῦθα. γίνεται παρὰ τὸ ἀήρ ἀέρος ἀργός· διειδὴς γὰρ ὁ ἀὴρ καὶ διαφανὴς καὶ δίοσμος, ἅτε λεπτομερέστερος ὤν

ἀργός2

Validation

No

Word-form

ἀργός

Transliteration (Word)

argos

Transliteration (Etymon)

argos

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici Il. 1, 50d1

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

ἀργούς: τρία σημαίνει ἡ λέξις, (1) τόν τε ἐν τῇ συνηθείᾳ ἀργὸν λεγόμενον καὶ (2) κατὰ ἀντίφρασιν {καὶ} τὸν ταχὺν καὶ (3) τὸν λευκόν

ἀγλαός

Validation

Yes

Last modification

Sun, 07/04/2021 - 17:45

Word-form

ἀργός

Transliteration (Word)

argos

Transliteration (Etymon)

aglaos

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici Il. 1, 37c

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

ἀργυρότοξε: —ἐκ τοῦ ἀργόν ὀνόματος, σημαίνει δὲ τὸ καθαρόν·— γέγονε δὲ ἐκ τοῦ ἀργός, ὃ σημαίνει τὸ λαμπρόν· ὁ λαμπρὸν τόξον ἔχων ἢ λευκόν· τοῦτο παρὰ τὸ ἀγλαός· τοῦτο παρὰ τὸ αἴγλη, αἴγλον καὶ ἀποβολῇ τοῦ ι ἄγλον καὶ τροπῇ τοῦ λ εἰς ρ ἀργόν. ὅταν δὲ σημαίνῃ τὸν ταχύν, ἀπὸ τοῦ ἀρκῶ ἀρκός καὶ τροπῇ τοῦ κ εἰς γ ἀργός. ὁ γὰρ ταχὺς ἐπαρκεῖ ἐν τῷ νικᾷν

ἀρκέω

Validation

Yes

Last modification

Thu, 07/14/2022 - 01:01

Word-form

ἀργός

Transliteration (Word)

argos

Transliteration (Etymon)

arkeō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1121

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀργός Α 50· ὁ ταχύς· ἔστι δὲ παρὰ τὸ ἀρκῶ ἀρκός καὶ ἀργός, ὁ ἐπαρκεῖν τοῖς ποσὶ δυνάμενος, καὶ γὰρ ποδάρκεις τοὺς ταχεῖς λέγουσιν· καταχρηστικῶς δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ λευκοῦ λαμβάνεται, καὶ γὰρ οἱ ποιηταὶ τὰ λαμπρὰ καὶ λευκὰ πάντα οὕτως καλοῦσι· παρὰ τὸ τάχιον τοὺς ὁρῶντας † ὁρᾶσθαι ποιεῖν.  (NB: the scholion to Oppian, Hal. 1.23 has παρὰ τὸ τάχιον τοὺς ὁρῶντας ὁρέγεσθαι ποιεῖν, which is better)