λεῖος + μένω

Validation

No

Word-form

λιμήν

Transliteration (Word)

limēn

Transliteration (Etymon)

leios + menō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, lambda, p. 370

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 229-584

Quotation

Λιμὴν, παρὰ τὸ λεῖον αὐτὸν διαμένειν ἤγουν πραῢν, καὶ μὴ πρὸς ἀτάκτους φορὰς ῥευμάτων καὶ κυμάτων, τὰ πολλὰ ἀντεγείρεσθαι

λίαν + μένω

Validation

No

Word-form

λιμήν

Transliteration (Word)

limēn

Transliteration (Etymon)

lian + menō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. regio 2610), p. 1799

Ed.

G.H.K. Koës, Orionis Thebani etymologicon (ed. F.G. Sturz), Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 173-184

Quotation

Λιμήν· διὰ τὸ λίαν μένειν καὶ ἀχειμάστως