λίαν + μένω

Validation

No

Word-form

λιμήν

Transliteration (Word)

limēn

English translation (word)

harbour

Transliteration (Etymon)

lian + menō

English translation (etymon)

very much + to stay

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. regio 2610), p. 1799

Ed.

G.H.K. Koës, Orionis Thebani etymologicon (ed. F.G. Sturz), Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 173-184

Quotation

Λιμήν· διὰ τὸ λίαν μένειν καὶ ἀχειμάστως

Translation (En)

Limēn "harbor": because it stays still (menein) very much (lian) and without storms 

Comment

The harbor is etymologized after its main characteristic, a which is that it is a shelter from storms and has calm waters. A variant understands the etymology as referring to the fact that ships stay in the harbor for a long time (Choeroboscus, see Parallels). The word is parsed as a compound with λίαν, as many words with initial [li].

Parallels

Orion, Etymologicum (excerpta e cod. Vat. gr. 1456) 120 (idem); Choeroboscus, Epimerismi in Psalmos, p. 174 (Λιμήν, παρὰ τὸ λίαν μένειν ἐν αὐτῷ τὰ πλοῖα); Etm. Gudianum, lambda, p. 370 (Λιμὴν, διὰ τὸ λίαν μένειν ἀχειμάστως ἐν αὐτῷ τὰ πλοῖα); Eustathius, Comm. Od. 1, 195 Stallbaum (Ἰστέον δὲ ὅτι λιμὴν παρὰ τὸ λίαν μένειν γίνεται); Etym. Magnum, Kallierges, p. 566 (s.v. λίμνη: Καὶ λιμὴν ὁμοίως, παρὰ τὸ λίαν μένειν ἐν αὐτῷ τὸ ὕδωρ)

Modern etymology

Within Greek, λιμήν is related to λειμών "humid meadow". The group is probably cognate with Lat. līmus "mud" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG has λιμάνι, a calque from Turish liman, from hellenistic λιμένιον, diminutive of λιμήν. It designes the 'harbour' and the 'refuge'. There also is λιμένας as a learned word.

Entry By

Le Feuvre