λοχάω

Validation

No

Word-form

λόχμη

Transliteration (Word)

lokhmē

Transliteration (Etymon)

lokhaō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 91

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Λόχμη. ἀπὸ τοῦ λοχᾶν ἐν τοῖς τοιούτοις τόποις. ὁ δὲ Φιλόξενος παρὰ τὸ λάζω ῥῆμα. εὐληπτοτέρων ὄντων τῶν δασέων. λάζω οὖν λάξω μέλλων. ὄνομα λαχμὸς, ὡς παρὰ τὸ κράζω κράξω κραγμός· τὸ δὲ γ εἰς χ μεταπεσόντος, λαχμός. τούτου τὸ θηλυκὸν, λόχμη.

λάζομαι

Validation

No

Word-form

λόχμη

Transliteration (Word)

lokhmē

Transliteration (Etymon)

lazomai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 305

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2], Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 91

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Λόχμη. ἀπὸ τοῦ λοχᾶν ἐν τοῖς τοιούτοις τόποις. ὁ δὲ Φιλόξενος παρὰ τὸ λάζω ῥῆμα. εὐληπτοτέρων ὄντων τῶν δασέων. λάζω οὖν λάξω μέλλων. ὄνομα λαχμὸς, ὡς παρὰ τὸ κράζω κράξω κραγμός· τὸ δὲ γ εἰς χ μεταπεσόντος, λαχμός. τούτου τὸ θηλυκὸν, λόχμη.